W ramach prowadzonej działalności firma świadczy usługi
w zakresie:

1. Prace projektowe:
Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, ulice, skrzyżowania, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy, parkingi.)
 • Projekty infrastruktury technicznej (branża sanitarna, telekomunikacyjna, elektryczna, usługi geodezyjne)
 • Projekty organizacji ruchu,
 • Wykonanie pomiarów natężenia ruchu,
 • Ewidencje dróg i mostów,
 • Przeglądy techniczne dróg i mostów,
 • Opracowywanie materiałów do „decyzji środowiskowej”
 • Opracowywanie Raportów środowiskowych,
 • Opracowywanie materiałów do uzyskania pozwolenia wodno -prawnego,
 • Opracowywanie materiałów do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Opracowywanie materiałów do uzyskania decyzji ZRID lub Pozwolenia na budowę.

2. Nadzór inwestorski nad budowami infrastruktury drogowej;
Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • Nadzór inwestorski na inwestycjach drogowych na etapie prac budowlanych i projektowych,
 • Nadzór nad przebudową infrastruktury obcej w trakcie trwania robót budowlanych, tj. wody, gazu, energetyki, teletechniki, co,
 • Ocena jakości oraz badania laboratoryjne wbudowywanych materiałów i prowadzonych robót drogowych,
 • Rozliczenie finansowe, włącznie z rozliczeniem inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

3. Inżynieria środowiska
Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko,
 • opracowanie operatów wodno-prawnych,
 • modelowanie map akustycznych,
 • badanie zanieczyszczenia powietrza i obliczenia zanieczyszczenia wód opadowych,
 • usługi projektowe dla opracowania zewnętrznych sieci kanalizacji opadowej, sanitarnej, wody, gazu i co.

4. Doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych infrastruktury drogowej,


5. Usługi geodezyjne
Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • Mapy do celów projektowych,
 • Wytyczanie budynków, obiektów budowlanych i urządzeń inżynieryjnych,
 • Geodezyjna obsługa inwestycji w zakresach uzgodnionych indywidualnie ze zleceniodawcą,
 • Inwentaryzacje powykonawcze,
 • skanowanie i kalibracja map,
 • plotowanie map.

6. Usługi laboratorium drogowego
Zakres świadczonych usług obejmuje:
 • Badanie nośności i zagęszczenia podbudów z kruszyw mineralnych (aparatem VSS, płytą dynamiczna firmy ZORN),
 • Badanie wskaźnik zagęszczeni nawierzchni bitumicznych aparatem firmy TRANSTECH,
 • Wykonywanie odwiertów w warstwach bitumicznych,
 • Badania równości podłużnej planografem.
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

AJKO Artur Kręcisz
ul. H. Sawackiej 11, 28-200 Staszów
NIP 866-138-90-45
tel. +48 660 381 206
fax. +48 15 864 56 34
e-mail artur@ajko.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone